3

AKTIVITETSNIVÅET PÅ NORSK SOKKEL

2020 har vært et år ingen kunne forutse eller planlegge for. Koronapandemien har preget året sterkt, med store endringer i adferd og restriksjoner på reise, arbeidsliv og privatliv. Dette igjen har hatt store implikasjoner for energimarkedene.  

Et kraftig fall i oljeetterspørselen globalt kombinert med en priskrig initiert av store oljeproduserende land sendte oljeprisen ned til historisk lave nivåer. I april 2020 falt oljeprisen under 20 dollar per fat. Situasjonen var svært uoversiktlig, og det var usikkert når den globale økonomien og oljeprisen ville hente seg inn igjen.

Boreoperasjon - Klima- og Miljørapport NOROG - Adobe Stock

Analyser utarbeidet av Rystad Energy i april 2020 viste at investeringsnivået på norsk sokkel kunne bli halvert innen 2022, sammenlignet med nivået i 2019, dersom det ikke ble iverksatt målrettede tiltak. I juni 2020 vedtok Stortinget midlertidige endringer i petroleumsskattesystemet som var ment å avhjelpe situasjonen og opprettholde aktivitetsnivået på sokkelen.  

Oljeproduksjon/etterspørsel globalt 
I 2020 ble det produsert 98,4 millioner sm3 olje. Dette er en kraftig økning fra året før og skyldes oppstarten av Johan Sverdrup feltet. Som følge av den reduserte etterspørselen globalt vedtok imidlertid Olje- og energidepartementet i april 2020 å kutte oljeproduksjonen med 250 000 fat per dag i juni 2020, og med 134 000 fat per dag i andre halvår 2020. I 2021 forventes en produksjon på 101,9 millioner sm3. Det er god aktivitet på sokkelen og produksjonen fra nye felt antas å overgå nedgangen i eksisterende felt de nærmeste årene. Oljeproduksjonen anslås å nå en foreløpig ny topp på 120,5 millioner sm3 i 2024.

Den globale oljeetterspørselen falt med 8,8 prosent (8,5 millioner fat per dag) i 2020. Transportsektoren som står for vel 60 prosent av den totale oljeetterspørselen opplevde den største reduksjonen. IEA anslår nå at oljeetterspørselen vil vokse med 5,4 millioner fat per dag i 2021. Til tross for dette vil etterspørselen i 2021, sett under ett, være 3,2 prosent under nivået i 2019. Etterspørselen innen internasjonal luftfart bremser innhentingen, og IEA anslår at etterspørselen innen dette segmentet fremdeles vil ligge 20 prosent under 2019-nvået selv i desember 2021. Dersom en ser bort fra denne sektoren vil oljeetterspørselen være tilbake på nivået i 2019 i løpet av årets siste måneder. 
 
 
01
HISTORISK PETROLEUMSPRODUKSJON PÅ NORSK SOKKEL
(MILL. SM 3 O.E.)
Gassproduksjon/ etterspørsel globalt 
I 2020 ble det solgt 112,3 milliarder sm3 naturgass. Det er en liten reduksjon fra året før og skyldes effekter av koronapandemien med lavere etterspørsel i Europa. Fremover forventes produksjonen å ligge på et stabilt høyt nivå.

Ifølge IEA falt den globale naturgassetterspørselen med 1,9 prosent i 2020. Etterspørselsnedgangen var lagt mindre enn for olje og kull. Dette forklares til dels av lave gasspriser kombinert med høye karbonpriser (i Europa), og dertil økt bytte fra kull til gass.  Etterspørselen etter naturgass globalt forventes å vokse med 3,2 prosent i 2021 hvorpå etterspørselen da vil være 1,3 prosent over nivået i 2019. Veksten drives hovedsakelig av det asiatiske markedet og til en viss grad Midtøsten. Etterspørselen i EU forventes å øke tilbake til nivået 2019 i løpet av 2021.  
 
TFO 2020 og 25. konsesjonsrunde. 
På tross av koronapandemien ble TFO 2020 gjennomført som normalt. Ved tildelinger av forhåndsdefinerte områder (TFO) 2020 ble det tildelt 61 nye utvinningstillatelser. De 61 utvinningstillatelsene fordeler seg på 34 i Nordsjøen, 24 i Norskehavet og 3 i Barentshavet. 30 ulike oljeselskaper, fra de store internasjonale selskapene til mindre norske leteselskaper, fikk tilbud om andeler i en eller flere av disse tillatelsene. 18 selskaper ble tilbudt ett eller flere operatørskap.

Høring på 25. konsesjonsrunde ble gjennomført etter at Stortinget vedtok Meld. St. 2020 Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene. 25. konsesjonsrunde ble utlyst i november 2020 og 7 selskap søkte i runden. Tildeling er ventet juni 2021.  
 
Leteaktivitet 
I 2020 ble det påbegynt 31 letebrønner. Dette er en del færre en hva forventningene tilsa ved inngangen av året og skyldes igjen konsekvensene av koronapandemien. Likevel kan 2020 klassifiseres som et godt leteår med en ressurstilvekst omtrent på linje med nivået i 2018 og 2019. Det ble til sammen gjort 14 funn på norsk sokkel med et foreløpig samlet ressursestimat på 77 millioner sm3 o.e. Oljedirektoratet forventer at det skal bores rundt 40 letebrønner i 2021.
02
PÅBEGYNTE LETEBRØNNER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL                      (Kilde: Oljedirektoratet)
Oljearbeider - Klima- og Miljørapporten 2021 NOROG - Adobe Stock
Investeringer 
Norsk olje og gass la frem sin investeringsanalyse for norsk sokkel i desember 2020. Analysen gir anslag for investeringsnivået på sokkelen de neste fem årene. I 2021 forventes investeringer (ekskludert leting samt nedstenging og fjerningskostnader) på i overkant av 140 milliarder kroner. Det er en nedgang på 4,4% sammenliknet med investeringene i 2020 og er i tråd med tilsvarende anslag fra Oljedirektoratet, SSB, og Norges Bank.

Investeringene forventes å falle videre mot 2022 etter hvert som større utbyggingsprosjekter ferdigstilles og kommer i produksjon. Deretter anslås investeringene å øke etter hvert som nye prosjekter sanksjoneres, også hjulpet av de midlertidige endringene i petroleumsskattesystemet vedtatt i juni 2020.

Investeringsnivået fremover antas nå å ligge omtrent på linje med anslagene gitt før koronapandemien. De midlertidige endringene i petroleumsskattesystemet har motvirket mye av den usikkerheten koronapandemien førte med seg, og sikret et betydelig antall arbeidsplasser i hele landet.