4

UTSLIPP TIL SJØ

Utslipp til sjø består hovedsakelig av utslipp fra boring av brønner og produsert vann. Produsert vann er vann som kommer opp fra reservoarene sammen med oljen. Utslipp fra boring omfatter i hovedsak steinpartikler boret ut fra berggrunnen og borevæske. Det er bare tillatt med utslipp fra brønner boret med vannbasert borevæske, samt oljebasert borevæske etter tillatelse fra Miljødirektoratet der vedheng av baseolje på kaks er mindre enn 10 gram olje per kilo kaks.

Boreaktiviteten i 2020 var betydelig lavere enn toppåret 2019, og det ble boret totalt 211 brønner hvorav 31 var letebrønner. Utslipp av produsert vann nådde et maksimum i 2007 på vel 160 millioner Sm3. I 2020 utgjorde det samlede utslippet 126 millioner Sm3.
 

Bølger - Klima- og Miljørapport 2021 NOROG - Adobe Stock