4.5 Utilsiktede utslipp

Utilsiktede utslipp defineres som ikke-planlagte utslipp, som inntrer plutselig og ikke er tillatt. Mulige miljøkonsekvenser av slike utslipp vil avhenge av utslippets egenskaper, mengde og tid/sted for utslippet. 

Utilsiktede utslipp blir klassifisert i tre hovedkategorier:
  • Olje: diesel, fyringsolje, råolje, spillolje og andre oljer
  • Kjemikalier og borevæsker
  • Utslipp til luft
Olje- og gassindustrien har høy prioritet på forebyggende tiltak. Dette er tiltak (barrierer) som forhindrer at uønskede hendelser skal skje og dermed reduserer antall utilsiktede utslipp. Alle utilsiktede utslipp rapporteres inn til Miljødirektoratet i den årlige utslippsrapporteringen. 

UTILSIKTEDE UTSLIPP AV OLJE
Totalt antall utilsiktede utslipp av alle typer olje har generelt gått nedover de siste 20 årene. Den markerte nedgangen i antall utslipp fra 2013 til 2014 skyldes en presisering av regelverket slik at det ble færre utslipp av olje mindre enn 50 liter, mens antall utilsiktede utslipp av kjemikalier i samme volumkategori økte tilsvarende. Antall hendelser per år ligger relativt stabilt rundt 50. I 2020 var det 48 hendelser som medførte utslipp av olje mot 45 i 2019. Ser man bare på utslipp større enn 50 liter, har det vært en jevn nedgang i antallet siden 1997, men de siste årene har det variert mellom 10 og 20 utslipp. I 2020 var det 14 utslipp større enn 50 liter olje og 1 større enn 1 m3. Det største utslippet var på ca. 10 m3.

Ser man bare på utslipp av råolje er det også der en klar nedadgående trend over de siste 10-15 år. Etter 2013 har det totale antallet ligget rundt 50 utslipp. I 2019 var det 16 slike utslipp, hvorav 2 utslipp med volum over 1 m3. 

Det totale utslippsvolumet av olje fra utilsiktede oljeutslipp varierer i betydelig grad fra år til år. Statistikken preges av store enkelthendelser. I 2007 skjedde det nest største oljeutslippet på norsk sokkel på vel 4000 m3, mens utslippene etter dette har variert mellom 10 og 200 m3. I 2020 var det samlede volumet 14m3 hvorav ett utslipp dominerte med 10m3. 


 
14
ANTALL UTILSIKTEDE UTSLIPP AV OLJE TIL SJØ PÅ NORSK SOKKEL
UTILSIKTEDE UTSLIPP AV KJEMIKALIER
Antall utilsiktede kjemikalieutslipp viser ikke tilsvarende nedadgående trend som for utilsiktede utslipp av olje. Den markerte økningen i 2014 til 237 utslipp skyldtes presiseringen av regelverket som førte til færre utslipp av olje og flere av kjemikalier. ​I 2020 var antall utslipp 143 hvorav 35 var større enn 1 m3. 

Samlet volum for utilsiktede kjemikalieutslipp i 2020 var på 1 536 m3, en markant økning fra 2019 da utslippene var 53 tonn. Økningen skyldes blant annet 4 utilsiktede utslipp av vannbasert borevæske på mer enn 100 m3 hver. De utilsiktede utslippene fordelte seg med 1 281 tonn grønne kjemikalier, 119 tonn gule, 2,8 tonn røde og 1,6 tonn svarte. 
 
I perioden 2007 - 2010 domineres utslippsvolumene av enkeltår hvor det har blitt oppdaget lekkasjer fra injeksjonsbrønner. Disse brønnene er nå nedstengt.  
 
15
ANTALL UTILSIKTEDE UTSLIPP AV RÅOLJE TIL SJØ PÅ NORSK SOKKEL (m3)
16
UTSLIPPSVOLUM FRA UTILSIKTEDE UTSLIPP AV OLJE PÅ NORSK SOKKEL (m3)
17
ANTALL UTILSIKTEDE UTSLIPP AV KJEMIKALIER PÅ NORSK SOKKEL FORDELT PÅ TRE UTSLIPPSSTØRRELSER (m3)
18
SAMLET VOLUM AV UTILSIKTEDE UTSLIPP AV KJEMIKALIER (m3)