5.3.1 Vannsøyleovervåking

Produsert vann som slippes til sjø inneholder både naturlig forekommende og tilsatte kjemiske forbindelser som kan være skadelige for marine organismer. 
  
Miljødirektoratet har revidert veileder M-300 for vannsøyleovervåkingen. Det anbefales nå å gjøre en større overvåking hvert tredje år og utføre utviklingsarbeid og laboratorieforsøk i de øvrige to år. I 2017 ble det gjennomført en stor undersøkelse. Det ble gjennomført vannsøyleovervåking med 5 arbeidspakker med bruk av muslinger i bur, innsamling av villfisk og zooplankton, og til sist forskning- og metodeutvikling, for eksempel DNA-addukter i fisk. 
 
I 2019 ble det utført lab-skalaforsøk, men ingen stor undersøkelse i felt. Planene for vannsøyleovervåkingen i 2020 var klare før mars, men programmet ble avlyst grunnet koronaepidemien.  
 
Fra aktivitetene i 2019 kan det nevnes; 
 • SINTEF arbeider med PW-Exposed, et program som omfatter testing av ulike fiskearter for produsertvann komponenter, herunder zebrafisk, rognkjeks og torsk.  
   
 • Forsøke å identifisere sensitivitet hos tidlige utviklingsstadier hos fisk med pelagiske og bentiske egg 
   
 • Identifisere hvilke komponenter som bidrar til skadelige effekter 
   
 • Relatere giftighet til biologisk opptak 
   
 • Danne grunnlag for effekt-basert metode for å evaluere miljøeffekter av produsertvannutslipp