6

HAVVIND - ET NORSK INDUSTRI EVENTYR

Norsk sokkel har vært et eventyr i mer enn 50 år. Vi var heldige som hadde store forekomster av olje og gass, men det var utvikling av kunnskap og ferdigheter i industri og forvaltning som gjorde at vi greide å utvinne naturressursene og gjøre de enorme verdiene om til velstand og velferd. Nå kommer nye store muligheter for norsk sokkel, både når det gjelder å utvikle en leverandørindustri og som krafteksportør fra havvind. 

Havvind - Klima- og Miljørapport 2021 NOROG - Adobe Stock
EU har store ambisjoner for fornybar energi generelt og havvind spesielt, og planlegger å bygge ut 300 GW innen 2050. Det tilsvarer åtte ganger Norges samlede installerte effekt, som skal bygges ut på kun 30 år. UK har som mål å forsyne alle husstander med kraft fra havvind gjennom å bygge ut 40 GW innen 2030, inkludert et mål om å bygge 1 GW flytende vind. For å nå målet om karbonnøytralitet må det anslagsvis bygges ut 100 GW havvind i UK innen 2050. Allerede nå ser vi mange initiativ og stor dynamikk i dette markedet.  

En vellykket industriell satsing på havvind i Norge vil sikre at teknologi og kompetanse som er bygget opp rundt olje- og gassnæringen kan videreutvikles og danne grunnlag for verdiskaping og arbeidsplasser etter hvert som petroleumsaktiviteten på norsk sokkel gradvis blir mindre. Dette gjelder ikke minst innen flytende vind, som er en teknologi i oppstartsfasen, og hvor norske leverandører tar en stor andel av kontraktene i de få prosjektene som er igangsatt. Bunnfast havvind er allerede et stort og raskt voksende marked i Norges nærområder og globalt.  

Et hjemmemarked vil styrke mulighetene for norske aktørers muligheter til å fremme sine teknologiske løsninger og få brukt norske sokkel som et utstillingsvindu. Ved å få testet, kvalifisert og demonstrert ny teknologi på norsk sokkel vil være et viktig fundament for internasjonal markedsføring og eksport. 

Kraft fra havvind kan få en viktig rolle i forbindelse med elektrifiseringen av olje- og gassinstallasjoner. Men, det haster å komme i gang. Vi har derfor kommet med konkret forslag til tiltak for hvordan dette kan skje fra de to områdene som i dag er åpnet for havvindutbygginger: Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord1.  

Etablering av havvindparker på norsk sokkel vil påvirke miljøet både gjennom utbyggings- og driftsfasen. Havvindnæringen må derfor sikre at de har nødvendig kunnskap om de områdene hvor havvindparker skal etableres, og at en arbeider for minst mulig miljøavtrykk gjennom utbygging- og driftsfasen. Sammen med havvindforumet i Norsk olje og gass arbeider vi nå med å få en kunnskapsstatus rundt miljøspørsmål og havvind, få miljøerfaringer fra områder hvor en har utviklet havvindparker, og se hvordan vi kan trekke erfaring fra olje- og gassindustrien inn  i arbeidet med havvind. 
 

Havvindforumet i Norsk olje og gass

Norsk olje og gass organiserer også selskaper som vil drive med utbygging og drift av havvind på norsk sokkel, og har et eget havvindforum: Forum for fornybar havenergi. Forumet skal initiere, iverksette og følge opp felles standpunkter og strategier for utviklingen av fornybar havenergi, herunder havvindnæring fra norsk kontinentalsokkel, og skal dekke fremtidig produksjon, eksport og relevante leverandørkjeder.

Pr. 1. september 2021 har Forumet 11 medlemmer med representanter fra havvindselskaper som Equinor, Aker Offshore Wind, Shell, Total, NorSea Group med flere.  
Arbeidere på Vindmølle - Klima- og Miljørapporten 2021 NOROG - Adobe Stock