7.1 Klimaveikart for Norsk sokkel

I “Fremtidens energinæring på norsk sokkel – klimastrategi mot 2030 og 2050“ satte olje- og gassnæringen i januar 2020 i regi av KonKraft ambisiøse klimamål gjennom en felles klimastrategi som viser vei til en mer energieffektiv fremtid med lave utslipp.  Olje- og gassindustrien i Norge skal redusere sine absolutte klimagassutslipp med 40 prosent innen 2030 sammenlignet med 2005, og videre redusere utslippene til nær null i 2050.  Næringen jobber nå systematisk for å innfri Stortingets vedtak om å øke denne ambisjonen og redusere utslippene med 50 prosent innen 2030. I tillegg til å kutte utslippene fra egen virksomhet og tilknyttet offshore maritim aktivitet, skal olje og gassindustrien i Norge gradvis skape en ny og fremtidsrettet energinæring på norsk sokkel som inkluderer havvind, hydrogen og CO2 -fangst og -lagringsprosjekter som tilrettelegger for store utslippskutt i Norge, Europa og resten av verden.

 

I februar 2021 presenterte KonKraft en statusrapport for dette arbeidet. En viktig del av arbeidet med denne statusrapporten har vært å oppdatere mulighetsrommet for reduksjon i klimagassutslippene, som viser hvordan vi kan nå klimamålet på norsk sokkel for 2030. Mulighetsrommet ble etablert før framleggelsen av regjeringens Klimaplan for 2021-2030, hvor regjeringen varslet en gradvis opptrapping av CO2- avgiften, slik at den samlede karbonprisen (CO2- avgift pluss kvotepris) i 2030 er 2000 kroner per tonn CO2.
Kraft fra land er et helt sentralt tiltak for å nå de ambisiøse klimamålene olje- og gassindustrien har satt. Vurderinger om utvikling av ressursene på norsk sokkel og gjennomføring av klimatiltak må gjøres ut fra et helhetsperspektiv, der behovet for krafttilgang og konkurransedyktige kraftkostnader er ivaretatt både i den landbaserte og offshorebaserte industrien. 
Et samlet arbeids- og næringsliv har gått sammen om en felles energi- og industripolitisk plattform, nettopp for å legge til rette for ny industrisatsing og klimaomstilling for å sikre eksport, arbeidsplasser og verdiskaping både på land og til havs. Rapporten, som ble framlagt våren 2021 viser også hva som er utfordringene og anbefalinger på hvordan framtidig behov for strøm og kraftinfrastruktur skal dekkes.