7.3.1 CO2-Fangst og lagring

CO2-fangst og -lagring (CCS) er avgjørende for å nå ambisjonene satt i Parisavtalen. Studier viser at det vil bli langt mer kostbart å nå klimamålene uten CCS. FNs spesialrapport om 1,5 ˚C fra høsten 2018 styrker ytterligere viktigheten av CCS for å nå klimamålene. 

Prosessindustri som sement og stål har foreløpig ingen kjente muligheter for å redusere utslippene betydelig uten bruk av CCS og bruk av hydrogen i produksjon. Norske myndigheter har lenge vært en global pådriver for utvikling av løsninger for CO2-fangst og -lagring og støtter opp om teknologiutvikling og internasjonalt samarbeid på en rekke arenaer. Gassnova har siden 2014 samarbeidet tett med industrien for å få på plass det som kan bli Europas første industrielle prosjekt for karbonfangst og -lagring.  Norske forskningsinstitusjoner og brede lag av norsk næringsliv og industri har over mange år bygget seg opp verdensledende kompetanse på området.   

Teknologisenter Mongstad (TCM) har siden åpning i 2012 hatt en sentral rolle nasjonalt og globalt for utviklingen av teknologier for CO2-fangst. I tillegg til kommersiell testing, brukes TCM også til forskningsformål, noe som har bidratt til å bygge opp en verdensledende kompetanse på CO2-fangst i Norge.  

Innenfor CO2-lagring har norsk olje- og gassindustri særlig sterk kompetanse og erfaring. Teknologien har vært i bruk i full skala på både Sleipner- og Snøhvit-feltene, hvor totalt 25 millioner tonn CO2 har blitt injisert for trygg lagring i undersjøiske reservoarer siden henholdsvis 1996 og 2007.  

Industrien i Norge er sterkt involvert i utviklingen av verdens første fullskala verdikjede for CO2-fangst og -lagring fra industriprosesser og avfallshåndtering. Stortinget ga i 2020 støtte til prosjektet, som har fått navnet Langskip. Mer informasjon om prosjektet og om erfaringene så langt kan bl.a. finnes på nettstedet CCS Norway.

Dette er et viktig og unikt prosjekt for klima og for industriutvikling, både for Norge og i et internasjonalt perspektiv. Utvikling av verdikjeder for CCS vil skape arbeidsplasser og legge grunnlaget for en industri som vil sikre Norge viktig kompetanse som kan gi store eksportinntekter.  

CO2 skal fanges fra Norcems sementfabrikk i Brevik og, dersom Fortums Oslo Varme får tilleggsfinansiering fra EUs innovasjonsfond, fra energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud. CO2 skal transporteres med skip til et mottaksanlegg i Øygarden kommune før den transporteres i en rørledning til et lager som ligger ca. 3000 meter under havbunnen i Nordsjøen. Northern Lights, et selskap som eies av Equinor, Shell og Total, er ansvarlig for transport- og lagringsdelen av prosjektet. 
 
På lengre sikt representerer fremstilling av hydrogen fra naturgass med CCS et stort potensial for å sikre avsetning for de norske naturgassressursene på lengre sikt og samtidig bidra til å forenkle EUs omstilling til lavutslippssamfunnet.