7.3.2 Hydrogen

Hydrogen vil bli en sentral energibærer i Europa og i mange deler av verden i framtiden, og hydrogenproduksjon i industriell skala fra norsk naturgass med CCS har potensialet i seg til å bli viktig for å nå målet om karbonnøytralitet i 2050. Hydrogen er en utslippsfri energibærer som kan erstatte fossil energi særlig innenfor tungtransport, industri, kraftsektoren, varmesektoren og maritim transport.

Norge har sterke kompetansemiljøer innen industri og forskning for rørtransport av gass, CO2-fangst og -lagring, og dampreformering av naturgass (SMR – Steam Methane Reforming). Olje- og gassnæringen i Norge er allerede engasjert i en rekke prosjekter som omfatter å ta i bruk hydrogen fra naturgass med CCS. Equinor er eksempelvis engasjert i store europeiske prosjekter der hydrogen fra naturgass vurderes brukt både innen kraftproduksjon, industri, transport og varmeproduksjon.  

Et konsortium bestående av IFP Energies Nouvelle, SINTEF og Deloitte publiserte i 2021 en stor, faglig studie av mulighetene for bruk av hydrogen som et verktøy for å oppnå netto nullutslipp i Europa innen 2050. Rapporten viser at hydrogen kan spille en avgjørende rolle i avkarboniseringen av EU energisystem, med et behov som potensielt overstiger 100 millioner tonn/år i 2050. Den viser også at hydrogen fra naturgass med CCS eller omdannet ved hjelp av pyrolyse vil være avgjørende for at hydrogen kan spille denne viktige rollen på kort og mellom-lang sikt, fram til produksjonskapasiteten for hydrogen ved hjelp av elektrolyse av vann, basert på fornybar kraft, har blitt dominerende. Rapporten peker også på nødvendigheten av å etablere et fungerende marked for hydrogen i Europa. Der er ikke på plass i dag, og effektiv bruk av hydrogen i den skala som er nødvendig blir ikke mulig før et regulert marked er etablert.  

De siste årenes store søkelys på hydrogen som energibærer har resultert i en massiv innsats innen forsking og utvikling i mange deler av verden. Norge ligger ennå langt framme, men vil møte stor konkurranse. Det er derfor viktig at både industrien og myndighetene arbeider raskt og målbevisst for å industrialisere både produksjon av hydrogen og bruken av denne energibæreren.