7.5 Utslipp av NOx

Den viktigste kilden til utslipp av NOx er energiproduksjonen som skjer på plattformene offshore. I tillegg er dieseldrevne motorer på flyttbare rigger en viktig kilde. De flyttbare riggene benyttes både til leteboring og produksjonsboring.  

Den viktigste kilden til utslipp av NOx er energiproduksjonen som skjer på plattformene offshore. I tillegg er dieseldrevne motorer på flyttbare rigger en viktig kilde. De flyttbare riggene benyttes både til leteboring og produksjonsboring.  

Miljøavtalen om NOx regulerer næringsorganisasjonenes forpliktelser overfor myndighetene til å redusere sine samlete NOx-utslipp. Norge har allerede oppfylt NOx-forpliktelsene i Gøteborgprotokollen for 2020. Innsatsen for å redusere NOx-utslipp gjennom NOx fondet har vært avgjørende for å oppfylle denne forpliktelsen. Næringslivets NOx-fond gir støtte til virksomheter som gjennomfører tiltak for å redusere sine NOx-utslipp. Støtten fra NOx-fondet blir utbetalt når tiltaket er gjennomført og dokumentert. 

Ny NOx-avtale gjelder fra 2018 - 2025 og ble godkjent av ESA i februar 2018. Den nye NOx-avtalen anses som et sterkere virkemiddel for utslippsreduksjoner enn tidligere miljøavtaler. Forpliktelsen i den nye avtalen er et utslippstak som reduseres over tid.  Med den nye avtalen må eventuelle aktivitetsøkninger i sektorene som omfattes av NOx-avtalen kompenseres med ytterligere reduksjoner. NOx-utslippene har blitt vesentlig redusert gjennom utløste tiltak fra NOx fondet.

I 2020 var totalt utslipp av NOx fra petroleumsvirksomheten 40 978 tonn. Dette er en nedgang fra 2019, da utslippet var 43 024 tonn. Nedgangen skyldes generell nedgang i forbrenning og fakling. 
Figur 29 viser utslipp av NOx fra virksomheten på norsk sokkel og fordeling på kilder i 2020.
28
HISTORISK UTVIKLING FOR SAMLET UTSLIPP AV NOx (TONN) OG FORDELING PÅ KILDE I 2020
Utslippen av NOx gikk ned i 2021, og dermed ble også det spesifikke utslippet av NOx redusert som følge av økt produksjon. I 2021 var det nær 0,16 kg/Sm3 o.e. mens den var på 0,18 kg/Sm3 o.e i 2020. 
 
29
UTSLIPP AV NOx PER LEVERT VOLUM HYDROKARBONER FOR PERIODEN 1997-2020 (KG/SM3 O.E)