3

AKTIVITETSNIVÅET PÅ NORSK SOKKEL

2021 ble også et år preget av koronapandemien med tidvis høyt smittetrykk og smittevernstiltak. Til tross for dette, bidro vaksineringen til en gradvis gjenåpning av samfunnet og en solid økonomisk gjeninnhenting for året sett under ett med en vekst i fastlands BNP på 4,2 prosent.

Relativt lave globale investeringer i olje og gass de siste årene, kombinert med stadig økende etterspørsel har strammet til markedet og presset prisene oppover gjennom året. Særlig gassprisene i Europa har nådd ekstremt høye nivåer blant annet som følge sterk etterspørselsvekst kombinert med mindre tilgang på russisk rørgass og LNG.

Gassrør - Klima- og Miljørapport - Adobe Stock

De midlertidige endringene i petroleumsskattesystemet vedtatt sommeren 2020 har bidratt til å opprettholde aktivitetsnivået på sokkelen. Sammenlignet med andre offshoreregioner, viser analyser fra Rystad Energy at investeringene på Norsk sokkel har falt lite gjennom pandemien. Nye prosjekter som nå settes i gang vil bidra til svært store inntekter til felleskapet i årene som kommer.
Russlands invasjon av Ukraina den 24. februar markerer et skifte i internasjonal sikkerhetspolitikk. Krigen vil også kunne ha betydelig innvirkning på energimarkedene ettersom Russland er en stor eksportør av både olje, gass og kull. EU har nå uttalte mål om å gjøre seg helt uavhengig av russisk gass innen 2030 og 2/3 skal være kuttet innen utgangen av 2022. Norges posisjon som en stabil og pålitelig energileverandør til Europa er som følge av dette kraftig forsterket. 
 

Oljeproduksjon/etterspørsel globalt 

I 2021 ble det produsert 102,7 millioner Sm3 olje. Oljeproduksjonen i 2021 fortsatte å øke mot fjoråret som følge av oppstarten av Johan Sverdrup- feltet. Det planlegges oppstart av fase 2 av feltet i 2022 og når produksjonen går for fullt vil Johan Sverdrup stå for 35 prosent av oljeproduksjonen på norsk sokkel.
Det er god aktivitet på sokkelen og produksjonen fra nye felt antas å overgå nedgangen i eksisterende felt de nærmeste årene. Oljeproduksjonen anslås å nå en foreløpig ny topp på 117 millioner Sm3 (2 millioner fat per dag) i 2024.  

Den globale oljeetterspørselen i 2021 endte på om lag 97,5 millioner fat per dag ifølge IEA. Som følge av krigen i Ukraina og dens effekter på den globale økonomien, samt nye nedstenginger i Kina på grunn av nye smitteutbrudd, har IEA de siste månedene nedjustert anslaget for oljeetterspørselen i 2022. Det forventes nå en vekst i oljeetterspørselen på 1,9 millioner fat per dag i 2022 til 99,4 millioner fat per dag. 
 
 
01
HISTORISK PETROLEUMSPRODUKSJON PÅ NORSK SOKKEL
(MILL. SM 3 O.E.)
Gassproduksjon/ etterspørsel Europa
I 2021 ble det solgt totalt 115 milliarder Sm3 naturgass (bcm). Det er en økning på tre prosent fra 2020. Økningen forklares med sterk etterspørsel i Europa og svært høye priser. Fremover forventes gassproduksjonen å ligge på et stabilt høyt nivå.   
Ifølge IEA økte gassetterspørselen i Europa med 6 prosent i 2021 (32 bcm). En stor del av etterspørselsøkningen ble tatt ut i første halvdel av året. Høyere priser mot slutten av 2021 bidro til noe redusert etterspørsel i enkelte segmenter i årets siste kvartal.  Det forventes at vedvarende høye gasspriser vil redusere etterspørselen i 2022. Etter Russlands invasjon av Ukraina har IEA imidlertid nedjustert forventingene til gassetterspørselen i Europa ytterligere. Det forventes nå en nedgang på 6 prosent i 2022 i hovedsak drevet av høye priser som gjør gass mindre konkurransedyktig vis a vis kullkraft. EU sine planer om å fase ut russisk gass vil også kunne påvirke den overordnede etterspørselen ettersom det vil bli et økt fokus på nye alternative energikilder i kombinasjon med økt gassimport fra andre leverandører.
 
TFO 2021, 2022 og 25. konsesjonsrunde.

Høring på 25. konsesjonsrunde ble gjennomført etter at Stortinget vedtok Meld. St. 20 (2019-2020) Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene. 25. konsesjonsrunde ble utlyst i november 2020 og syv selskaper fikk tilbud om eierandeler i 4 utvinningstillatelser i juni 2021. Som følge av budsjettavtalen mellom SV og regjeringen vil det ikke bli gjennomført en 26. konsesjonsrunde i 2022.
Ved tildelinger av forhåndsdefinerte områder (TFO) 2021 ble det tildelt 53 nye utvinningstillatelser. De 53 utvinningstillatelsene fordeler seg på 28 i Nordsjøen, 20 i Norskehavet og 5 i Barentshavet. 17 av utvinningstillatelsene er tilleggsareal til eksisterende utvinningstillatelser. 28 ulike oljeselskaper, fra de store internasjonale selskapene til mindre norske leteselskaper, fikk tilbud om andeler i en eller flere av disse tillatelsene. 15 selskaper ble tilbudt ett eller flere operatørskap.

Olje og energidepartementet tar sikte på å gjennomføre TFO 2022 i tråd med vanlig tidsplan. Det vil si utlysning med en søknadsfrist i 3. kvartal 2022 og tildeling i januar 2023.
 
Leteaktivitet

I 2021 ble det avsluttet 40 letebrønner (31 undersøkelsesbrønner og 9 avgrensningsbrønner). Det ble gjort til sammen 20 olje- og gassfunn som ga en ressurstilvekst på 81 millioner Sm3 o.e. Oljedirektoratet påpeker at det har vært en jevn økning i ressurstilveksten de siste årene og at 2021 hadde den høyeste tilveksten siden 2014. Det forventes at det vil bli boret mellom 30-40 letebrønner i 2022.
02
PÅBEGYNTE LETEBRØNNER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL                      (Kilde: Oljedirektoratet)
Oljearbeider - Klima- og Miljørapporten 2022 - Adobe Stock
Investeringer 
Norsk olje og gass la frem sin investeringsanalyse for norsk sokkel i desember 2021. Analysen gir anslag for investeringsnivået på sokkelen de neste fem årene. I 2022 forventes investeringer (ekskludert leting samt nedstenging og fjerningskostnader) på 136 milliarder kroner. Det er en nedgang på rundt 6% sammenliknet med investeringene i 2021 og skyldes i hovedsak at større utbyggingsprosjekter ferdigstilles og kommer i produksjon.

Det forventes sanksjonering av en rekke prosjekter innen utgangen av 2022. Dette vil føre til økte investeringer i årene som kommer. Det er imidlertid større usikkerhet rundt investeringsanslagene lenger frem i tid ettersom en stor andel er knyttet til prosjekter hvor det enda ikke er tatt endelig investeringsbeslutning. Økte råvarepriser, energipriser, og eventuelle forstyrrelser i globale verdikjeder som følge av krigen i Ukraina øker usikkerheten.