4.1 Utslipp fra boring

Boreaktiviteten gikk noe opp i 2021. Antall nye produksjonsbrønner boret i 2020 var 186. Antall letebrønner var 40, opp fra 31 i forhold til 2020.  

Borevæsken som benyttes ved boring av brønner, har mange funksjoner. Den frakter borekaks opp til plattformen samtidig som borekronen smøres og kjøles. Samtidig motvirker borevæsken at borehullet raser sammen. Sist, men ikke minst, holdes trykket i brønnen under kontroll og forhindrer ukontrollert utstrømming av olje og gass. 

Industrien bruker i dag hovedsakelig to typer borevæsker, oljebaserte og vannbaserte. Tidligere ble også såkalte syntetiske borevæsker benyttet, som enten var basert på eter, ester eller olefin, men disse er lite brukt de senere år. 

Det er ikke tillatt å slippe ut oljebaserte eller syntetiske borevæsker eller kaks med vedheng av slike dersom oljekonsentrasjonen overstiger 1 vektprosent.  Én vektprosent tilsvarer 10 gram olje per kilo borekaks. Utslipp av kaks med et vedheng av oljebaserte eller syntetiske borevæsker på mindre enn 1 vektprosent olje er kun tillatt etter tillatelse fra Miljødirektoratet. Brukte oljebaserte borevæsker og borekaks med vedheng av slike blir enten fraktet til land som farlig avfall for forsvarlig håndtering, eller injisert i egne brønner i undergrunnen. 

Operatørene benytter vannbasert borevæske så langt det er mulig, også for å redusere mengde avfall som må håndteres. Oljebasert borevæske er mer boreteknisk effektivt enn vannbasert borevæske, og mer komplekse brønner vil ha et større behov for bruk av oljebaserte borevæsker.

Forbruket av oljebasert borevæske gikk ned med nærmere 5 prosent fra 2021 sammenlignet med 2020.  
 
03
ANTALL BRØNNER BORET PÅ NORSK SOKKEL ETTER 2000          (KILDE: OD)
04
DISPONERING AV OLJEBASERT BOREVÆSKE (TONN)
 
Mengde kaks og borevæske injisert i undergrunnen gikk ned i 2021, og andelen ble redusert fra 33 til 9 prosent. 

Mengdene borekaks presentert i figur 5 er basert på beregninger av utboret masse. Mengdene borekaks som er registrert levert på land som farlig avfall (se kapittel 8 Avfall), er imidlertid betydelig større. Dette skyldes at mange felt tilsetter vann til kaksen (slurrifiseres) slik at den lettere kan håndteres fra plattform til fartøy og deretter til land. Avviket skyldes derfor i stor grad vannet tilsatt kaksen før mottak på land. 

I 2016 var mengde oljekontaminert kaks som ble registrert levert som avfall på land 118 000 tonn. I 2017 var mengdene redusert til nær 88 000 tonn, men mengdene økte noe i årene etterpå, for deretter å bli redusert fra 2020 til 2021 selv med økt boreaktivitet. I 2020 var mengden 87 000 tonn og i 2021 79 000 tonn. På land skilles vann og kaks. Mens vannet renses og slippes ut til sjø, går kaksen til videre behandling i henhold til gjeldende regelverk.

Utslipp av borekaks med vannbasert borevæske i 2021 var på ca. 102 000 tonn, en økning på ca 24 000 tonn fra året før. Vannbaserte borevæsker inneholder hovedsakelig naturlige komponenter som leire eller salter. Dette er stoffer som er klassifisert som grønne i Miljødirektoratets klassifiseringssystem. I henhold til OSPAR utgjør disse liten eller ingen risiko i det marine miljø når de slippes ut.

Utslippenes mulige virkning på miljøet følges opp gjennom omfattende miljøovervåking (se kapittel 5.3). 

 


 
05
DISPONERING AV KAKS KONTAMINERT MED OLJEBASERTE BOREVÆSKER (TONN)
06
DISPONERING AV  BOREKAKS FRA BRØNNER BORET MED VANNBASERT BOREVÆSKE (TONN)