4.5 Utilsiktede utslipp

Utilsiktede utslipp defineres som ikke-planlagte utslipp, som inntrer plutselig og ikke er tillatt. Mulige miljøkonsekvenser av slike utslipp vil avhenge av utslippets egenskaper, mengde og tid/sted for utslippet. 

Utilsiktede utslipp blir klassifisert i tre hovedkategorier:
  • Olje: diesel, fyringsolje, råolje, spillolje og andre oljer
  • Kjemikalier og borevæsker
  • Utslipp til luft
Olje- og gassindustrien har høy prioritet på forebyggende tiltak. Dette er tiltak (barrierer) som forhindrer at uønskede hendelser skal skje og dermed reduserer antall utilsiktede utslipp. Alle utilsiktede utslipp rapporteres inn til Miljødirektoratet i den årlige utslippsrapporteringen. 

UTILSIKTEDE UTSLIPP AV OLJE
Totalt antall utilsiktede utslipp av alle typer olje har generelt gått nedover de siste 20 årene. Den markerte nedgangen i antall utslipp fra 2013 til 2014 skyldes en presisering av regelverket slik at det ble færre utslipp av olje mindre enn 50 liter, mens antall utilsiktede utslipp av kjemikalier i samme volumkategori økte tilsvarende. 

I 2021 var det 52 hendelser som medførte utslipp av olje mot 49 i 2020. Ser man bare på utslipp større enn 50 liter har det vært rundt 10 - 15 hendelser per år de siste årene. I 2021 var det totalt 16 utslipp større enn 50 liter olje der 6 var større enn 1 m3. Det største utslippet var på ca. 17,5 m3.

Ser man bare på utslipp av råolje er det også der en klar nedadgående trend over de siste 10-15 år. I 2021 var det 28 slike utslipp, hvorav 3 utslipp med volum over 1 m3

Det totale utslippsvolumet av olje fra utilsiktede oljeutslipp varierer i betydelig grad fra år til år. Statistikken preges av store enkelthendelser. I 2007 skjedde det nest største oljeutslippet på norsk sokkel på vel 4000 m3, mens totalutslipp etter dette har variert mellom 10 og 200 m3. I 2021 var det samlede volumet 31 m3 hvorav ett utslipp dominerte med 17,5 m3


 
14
ANTALL UTILSIKTEDE UTSLIPP AV OLJE TIL SJØ PÅ NORSK SOKKEL
UTILSIKTEDE UTSLIPP AV KJEMIKALIER
Antall utilsiktede kjemikalieutslipp viser ikke tilsvarende nedadgående trend som for utilsiktede utslipp av olje. Den markerte økningen i 2014 til 237 utslipp skyldtes presiseringen av regelverket som førte til færre utslipp av olje og flere av kjemikalier. I 2021 var antall utslipp 161 hvorav 22 var større enn 1 m3. 

Samlet volum for utilsiktede kjemikalieutslipp i 2021 var på 124 m3, en markant nedgang fra 2020 da utslippene var 1 536 m3. De utilsiktede utslippene fordelte seg med 207 tonn grønne kjemikalier, 55 tonn gule, 2,21 tonn røde og 0,57 tonn svarte. 
 
I perioden 2007 - 2010 domineres utslippsvolumene av enkeltår hvor det har blitt oppdaget lekkasjer fra injeksjonsbrønner. Disse brønnene er nå nedstengt. 


 
15
ANTALL UTILSIKTEDE UTSLIPP AV RÅOLJE TIL SJØ PÅ NORSK SOKKEL (m3)
16
UTSLIPPSVOLUM FRA UTILSIKTEDE UTSLIPP AV OLJE PÅ NORSK SOKKEL (m3)
17
ANTALL UTILSIKTEDE UTSLIPP AV KJEMIKALIER PÅ NORSK SOKKEL FORDELT PÅ TRE UTSLIPPSSTØRRELSER (m3)
18
SAMLET VOLUM AV UTILSIKTEDE UTSLIPP AV KJEMIKALIER (m3)