5

HAVMILJØET, OFFSHOREVIRKSOMHETEN OG FORVALTNING

Norge er en havnasjon med mål om en helhetlig og økosystembasert forvaltning av marine ressurser og økosystemer. I 2006 kom den første helhetlige forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. Forvaltningsregimet er siden utvidet til de to andre havområdene Norskehavet og Nordsjøen – Skagerrak. Siste oppdatering av forvaltningsplanene kom i Meld. St. 20 (2019 - 2020), og samlet da for første gang forvaltningsplanene for havområdene i én melding.

Formålet med forvaltningsplanene "er å legge til rette for verdiskaping gjennom bærekraftig bruk av ressurser og økosystemtjenester og samtidig opprettholde økosystemenes struktur, virkemåte, produktivitet og naturmangfold."

Det er i dag hovedsakelig tre store havnæringer i Norge som vurderes i forvaltningsplanene. Dette er fiskeri, skipsfart og petroleumsvirksomhet. I tillegg kommer nye til slik som havvind, mineralutvinning og havbruk (utenfor 12 nm). 
 

Havbunn - Klima- og Miljørapport 2022 - Adobe Stock
Petroleumsnæringen har hele tiden støttet denne tilnærmingen, og ønsker å bidra til at grunnlaget for forvaltningen blir så godt som mulig. Den helhetlige forvaltningen må etter vår mening baseres på følgende:
  • Verdiskaping som viktig element
  • Likebehandling av næringer i havområdene
  • Praktisering av føre-var prinsippet i henhold til Naturmangfoldsloven
  • Involvering av interessegrupper

Stortingsmeldingen bekrefter at det i dag er balanse mellom bærekraftig bruk og vern. Fagrapportene viser at den største påvirkningsfaktoren på økosystemet i Barentshavet er klimaendringer. Samlede konsekvenser fra annen menneskelig aktivitet er små. Påvirkning av utslipp fra petroleumsvirksomhet ved normal drift er ubetydelige, det er fiskeri som er den sektoren som har størst påvirkning. Samtidig er fiskebestandene i all hovedsak bærekraftig forvaltet, slik at det er en god balanse mellom bærekraftig bruk og vern i dag.

Neste revisjonssyklus av forvaltningsplanene er igang, og en informasjon om oppdatering av det faglige grunnlaget kan finnes på Havforum. Det faglige grunnlaget skal benyttes inn i neste oppdatering av forvaltningsplanene som kommer i 2024.
Fisk - Klima- og Miljørapport 2022 - Adobe Stock