5.1 Særlige verdifulle og sårbare områder (SVO)

Særlig verdifulle og sårbare områder er identifisert gjennom forvaltningsplaner for havområdene. 
Det er i dag definert 7 SVO-områder i Barentshavet-Lofoten, 12 i Norskehavet og 11 i Nordsjøen.

Innenfor havområdene er det enkelte delområder som utpeker seg som særlig verdifulle og sårbare i miljø- og ressurssammenheng. Dette er områder som ut fra naturfaglige vurderinger har vesentlig betydning for det biologiske mangfoldet og den biologiske produksjonen, og der mulige skadevirkninger kan få langvarige eller irreversible konsekvenser. Områdene er identifisert ut fra bestemte kriterier, der områdets viktighet for mangfold og produktivitet er de viktigste, og kriterier som unikhet, uberørthet, representativitet og vitenskapelig og pedagogisk verdi er utfyllende kriterier.

SVO-er gir ikke direkte virkninger i form av begrensninger for næringsaktivitet, men signaliserer viktigheten av å vise særlig aktsomhet i disse områdene.

Som en del av det faglige grunnlaget skal det gjennomføres en harmonisering av SVO-vurderinger på tvers av havområdene og en helhetlig gjennomgang av alle SVO-ene for blant annet å synliggjøre årsak til verdi og sårbarhet. I juni 2021 la Havforskningsinstituttet (HI) fram rapporten "Særlige verdifulle og sårbare områder (SVO) i norske havområder - Miljøverdi". Rapporten avgrenser, beskriver og begrunner områder med miljøverdier som møter kriteriene for særlig verdifulle områder. Disse områdene omtales som foreslåtte SVO-er.

Det er også utarbeidet en sårbarhetsvurdering som skal publiseres høsten 2022. Disse to rapportene vil danne grunnlag for et forslag til oppdatering av SVO-områder som vil inngå i oppdatering av forvaltningsplanene som vil behandles av Stortinget i 2024. 

De foreslåtte SVO-områdene slik de er definert i rapporten fra HI, er en sammenslåing av flere tidligere definerte områder, justering av tidligere utbredelser i tillegg til introduksjon av nye områder. Antall SVO-er er mindre, men det samlede arealet betydelig større. Norsk olje og gass mener at størrelsen på de foreslåtte områdene i seg selv vil gi en utfordring i forhold til en god forvalting over hele området da tilstedeværelse av naturressurser nødvendigvis vil variere innenfor en og samme store SVO. En kvalitativ vurdering av mange tema/momenter per område medfører at store områder blir definert som verdifulle, noe som svekker intensjonen med SVO-er som særlig verdifulle områder.