5.3.1 Vannsøyleovervåking

Produsert vann som slippes til sjø inneholder både naturlig forekommende og tilsatte kjemiske forbindelser som kan være skadelige for marine organismer. 
  
I 2021 ble det gjennomført et større program i Ekofiskområdet. Arbeidet omfattet:
  • Bestemmelse av hydrokarbonlekkasje fra oljekontaminert sjøbunn til vannsøylen. Modellresultatene var i god overenstemmelse med målte verdier.
  • Norges geologiske institutt's sensor IMIRO ga sanntidsmålinger av hydrokarboner/PAH i vann.
  • Simuleringer av produsertvann-plumen på Ekofisk og sammenligning med måledata. Modellresultatene ble sammenlignet med in situ flouresens og PAH-målinger. Dette var i god overenstemmelse med målte verdier.
  • Zooplankton-basert overvåking på Ekofisk ved bruk av rauåte (Calanus finmarchicus). Prøvetaking av plankton og analyser av PAH og alkylfenoler. "Body burden" på Ekofisk (og Tampen) er lavere enn nivåer som medfører toksiske effekter hos krepsdyret.
  • Merking av fisk med akustiske transmittere. Signifikante genotoksiske og nevrotoksiske responser har vært observert hos vill-fisk i nærheten av offshore-installasjoner. Det er derfor nyttig å vite om fisken oppholder seg rundt installasjonene over tid eller om de bare passerer gjennom i løpet av kort tid. Fiskeartene som ble fanget på Ekofiskfeltet var for små til denne teknologien, som fungerer bedre for større fisk som lange, stor torsk, sei og brosme.