5.3.3 Undersøkelser og vurdering av sårbare bunndyrsområder

Petroleumsindustrien er til stede på sokkelen i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Industrien er pålagt å undersøke havbunn og bunnfauna før aktivitetene settes i gang. Dette er en del av miljøovervåkingen som skal beskrive mulige miljøeffekter av aktivitetene. Dette skal sikre at fotavtrykket av aktivitetene blir minst mulig. Effektene er i hovedsak knyttet til utslipp av utboret bergmasse, såkalt borekaks. Miljøovervåkingen utføres hovedsakelig ved å hente bunnprøver ved bruk av grabb, med påfølgende analyse av fysiske egenskaper (kornstørrelse), kjemi (hydrokarboner og metaller) og biologi (beskrivelse av artsmangfoldet).

I de siste årene har også visuell overvåking blitt aktuell, særlig i områder med forekomst av svamp og korall, som er antatt å være sårbare for utslipp av partikler fra boreaktivitetene. Naturtypene korallrev, hardbunnskorallskog og svampspikelbunn er vurdert som nær truet. Den visuelle overvåkingen er et godt redskap for å kartlegge forekomster og unngå skader på naturmiljøet. Både koraller og svamp er særlig utsatt for fiske med bunnredskaper. Kartlegginger i Barentshavet utført av DNV har vist stedvis stor tetthet av spor etter tråldører med forekomst hver 25 meter.
Tang - Klima- og Miljørapport 2022 - Adobe Stock