6

KLIMAGASSUTSLIPP OG ANDRE UTSLIPP TIL LUFT

Utslipp til luft fra olje- og gassvirksomheten består i all hovedsak av CO2, NOx, SOx, CH4 og nmVOC fra ulike typer forbrenningsutstyr. Utslipp til luft blir i de fleste tilfeller beregnet ut fra mengden av naturgass og diesel som er brukt på innretningene. Utslippsfaktorene bygger på målinger fra leverandører, standardfaktorer som er utarbeidet av bransjen selv eller feltspesifikke målinger og utregninger.

Å redusere utslipp til luft til et minimum har vært et sentralt mål for industrien og for myndighetene siden denne næringen startet i Norge for over 50 år siden. Det er både miljømessige og økonomiske grunner til at dette er viktig. I tillegg har det vært et bærende element i norsk petroleumsforvaltning helt siden "de 10 oljebud" ble etablert i 1971. Flere av gassene som slippes ut fra installasjonene er klimagasser, og arbeidet for å redusere utslippene av disse av hensyn til klimaet har stort fokus.
 

Skyer - Klima- og Miljørapporten 2021 NOROG - Adobe Stock