6.1 Klimaveikart for Norsk sokkel

Olje- og gassindustrien i Norge lanserte i januar 2020 ambisiøse klimamål om å redusere utslippene til nær null i 2050 sammen med KonKraft-partnerne. Klimamålet for 2030 er å redusere utslippene av klimagasser med 40 prosent sammenlignet med 2005. KonKraft legger i den videre oppfølgingen mot måloppnåelse i 2030 til grunn Stortingets mål om 50 prosent absolutt utslippsreduksjon som ble vedtatt av Stortinget i forbindelse med vedtaket om å gjøre midlertidige endringer i petroleumsskatteloven.

KonKrafts klimastrategi omfatter også ambisiøse målsetninger for oppbygging av nye verdikjeder for lav- og nullutslippsteknologier som havvind, hydrogen og CO2-fangst og -lagring på norsk sokkel.

I tillegg skal norsk olje- og gassnæring sammen med rederier og riggeiere være en pådriver for at fartøyskategorier innenfor offshore maritim aktivitet bidrar aktivt til regjeringens mål om 50 prosent utslippsreduksjon innen 2030 for innenlands sjøtransport og fiske.  

KonKraft utarbeider årlig en statusrapport hvor det gjøres opp status når det gjelder utslippsreduserende tiltak, status for teknologiløp og lav- og nullutslippsløsninger. En viktig del av arbeidet med statusrapportene er å oppdatere mulighetsrommet for reduksjon i klimagassutslippene, som viser hvordan 2030-klimamålet for norsk sokkel kan nås. Her inkluders både besluttede og ikke-besluttede tiltak.

Tiltakene er kategorisert i ulike modenhetsnivåer:   
  • Besluttede tiltak – Investeringsbeslutningen er tatt, men tiltaket ikke er i drift ennå (de mest modne tiltakene) 
  • Modne, men ikke besluttede tiltak – De tekniske detaljene avklares og tiltaket nærmer seg investeringsbeslutning 
  • Konsept – Konseptstudier gjennomføres, og tiltaket nærmer seg en foreløpig beslutning om gjennomføring 
  • Mulighet/ screening – Muligheter for tiltaket utvikles og vurderes på et grovt nivå (stor usikkerhet)  
Den årlige analysen er basert på en gjennomgang med alle operatørene på norsk sokkel og tar hensyn til selskapenes klimamål, utslippsprognoser, planlagte nye felt og avvikling av eksisterende felt.

Kraft fra land er fortsatt det mest sentrale tiltaket for å nå de ambisiøse klimamålene olje- og gassindustrien har satt for 2030.  Kompetansen og erfaringen fra operatører, leverandører og rederinæringen i Norge skal brukes til å gradvis å etablere nye energiverdikjeder og på den måten sikre videre verdiskaping og arbeidsplasser knyttet til aktivitet på sokkelen. Det er for tiden betydelig aktivitet knyttet til mulige store og nye prosjekter som havvind og CO2-fangst og -lagring.

KonKrafts klimastrategi gir aktørene i norsk olje- og gassindustri et sett svært ambisiøse mål å arbeide mot. For å realisere disse målene er det viktig at rammevilkårene i Norge legger til rette for en effektiv industripolitisk utvikling og langsiktige perspektiv for industrielle aktører.