6.3.1 Klimagassutslipp fra petroleumsvirksomheten

Figur 21 viser at totalt utslipp av klimagasser fra norsk sokkel og landanlegg under petroleumskatteloven i 2021 var 11,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter, mens det i 2020 var 12,6 millioner tonn. Nedgangen er på 7,5 prosent, og skyldes hovedsaklig driftstans på Melkøya (ca. 600 000 tonn) og redusert energiforbruk på flere felt (for eksempel Åsgard, Visund, Troll, Statfjord, Sleipner og Kårstø). Utslippene har også gått ned de siste årene på grunn av redusert fakling fra eksisterende felt på sokkelen. Metanutslippene gikk også noe ned (ca 5 prosent) fra 2020 til 2021. 
20
UTSLIPP AV CO2 EKVIVALENTER PÅ NORSK SOKKEL
(MILLIONER TONN)
Samlet norske utslipp av klimagasser i 2021 var ifølge SSB 49,1 millioner tonn CO2e, hvorav petroleumsindustriens andel utgjorde ca. en fjerdedel.
  
Norsk petroleumsproduksjon har i mange år vært verdensledende i lave klimagassutslipp. Gjennomsnittlig utslipp av klimagasser per produsert enhet er under halvparten av det globale gjennomsnittet. Sektoren er underlagt en rekke virkemidler som CO2-avgift, EU ETS, NOx avgift/fond, faklingsbegrensninger i produksjonstillatelsene, utslippstillatelser med krav om energiledelse, og krav om bruk av best tilgjengelig teknologi. I tillegg er det krav om vurdering av kraft fra land i forbindelse med nye utbygginger. Sammen med en robust ressurs- og utvinningspolitikk har disse regulatoriske virkemidlene utløst og vil fortsette å utløse tiltak som representerer utslippsreduksjoner på norsk sokkel.

Forlenget og økt utvinning på eksisterende felt vil normalt øke energibruken per produsert enhet. Det er derfor en betydelig prestasjon at norsk sokkel har klart å opprettholde lave utslipp per produsert enhet samtidig som utvinningsgraden har økt betydelig. 

Resultatet er en norsk offshorenæring i internasjonal toppklasse med hensyn til lave CO2e-utslipp per produsert enhet (se figur 24). Samtidig ser vi at enkelte andre land etter hvert kan vise til klare utslippsforbedringer ved at de iverksetter driftsmønstre lik de vi har på norsk sokkel, for eksempel ved redusert fakling. Dette er svært positivt. Redusert fakling er et tiltak som både reduserer CO2-utslippene og øker energitilgangen for markedet siden gassen da vil bli utnyttet fremfor å bli brent i fakkel.  
21
KLIMAGASSUTSLIPP PER PRODUSERT ENHET I ULIKE PETROLEUMSPROVINSER 2003-2020
(KG CO2-EKVIVALENTER PER PRODUSERT FAT OLJEEKVIVALENT)                           (Kilde: IOGP og Footprint)
I Norge er alle olje- og gasselskapene pålagt å rapportere utslipp i henhold til strenge og detaljerte myndighetskrav. I mange andre petroleumsproduserende land er ikke dette tilfelle. 

Dataene i figur 21 er hentet fra den årlige rapporten fra den internasjonale organisasjonen for olje og gassprodusenter, IOGP. Denne rapporten presenterer tallene på regionalt og ikke nasjonalt nivå. Andre studier blant annet fra Rystad Energy bekrefter dette bildet.