6.3.2 Utslipp av CO2

I 2021 var direkte CO2-utslipp fra virksomheten på norsk sokkel samt landanleggene under petroleumsskatteloven 11,2 millioner tonn, mens det i 2020 var 12,1 millioner tonn. Hovedårsaken til det reduserte totalutslippet er reduserte utslipp som følge av redusert energiforbruk på innretningene, samt produksjonsstopp på Melkøya etter brannen i september 2020 (figur 23). 
 
22
HISTORISK UTVIKLING AV DIREKTE CO2-UTSLIPP (TONN) FRA DE TRE STØRSTE KILDENE
23
HISTORISK UTVIKLING AV DIREKTE CO2-UTSLIPP
(MILLIONER TONN OG FORDELING PÅ KILDE, 2021)
Figur 24 viser historisk utvikling for mengde faklet gass per produsert enhet oljeekvivalent i Norge og internasjonalt gjennomsnitt (IOGP) i perioden 2006-2020. Lavt utslipp fra fakling er en vesentlig årsak til at norsk petroleumsproduksjon har langt mindre CO2 utslipp enn øvrige land. I 2020 var mengde fakkelgass 10 ganger høyere globalt sammenlignet med Norge. Basert på figuren kan det se ut til at det ikke har skjedd endringer i Norge i den aktuelle perioden 2006-2020, men nedgangen i faklet mengde i Norge var vel 33 prosent. I samme periode ble den rapporterte mengden faklet gass globalt redusert med 56 prosent.
 
24
MENGDE GASS (KG) GÅTT TIL FAKLING PER PRODUSERT TONN O.E. PÅ NORSK SOKKEL SAMMENLIGNET MED INTERNASJONALT GJENNOMSNITT.                                                                                                             (KILDE: IOGP OG EEH)
Figur 25 viser historisk utvikling for utslipp av CO2 per levert volum hydrokarboner i perioden 1990-2021. I 2021 var spesifikt utslipp av CO2 på 7,6 kg/fat oljeekvivalenter produsert. Dette er en nedgang fra 2020 hvor den lå på 8,4 kg/fat oljeekvivalenter. Dette skyldes at  hovedsakelig at produksjonen er gått opp, uten at utslippene er økt tilsvarende. 
 
25
SPESIFIKT UTSLIPP AV CO2
(KG/FAT SALGBARE O.E.)