6.3.3 Kortlevde klimadrivere

Kortlevde klimadrivere er gasser og partikler som bidrar både til global oppvarming og til lokal luftforurensning. Disse partiklene og gasser har kort levetid i atmosfæren og kjennetegnes ved at de har negativ effekt på både klima og helse. Dersom man klarer å redusere disse utslippene vil man derfor oppnå både klima- og helsegevinster. I petroleumsindustrien offshore er metan (CH4) og nmVOC de viktigste kildene for kortlevde klimadrivere.  

Utslipp av kortlevde klimadrivere fra produksjonen på norsk sokkel er allerede lave i internasjonal sammenheng. Resultatene fra et samarbeidsprosjekt med Miljødirektoratet i 2016 bidro til at kvaliteten på rapporteringen av metan og nmVOC på norsk sokkel ble vesentlig forbedret. Metodikk og standardfaktorer for kvantifisering av utslippene er implementert i bransjens håndbøker og veiledninger, og blir stadig forbedret.