6.4 Utslipp av nmVOC

I 2021 var totalutslippene av nmVOC fra norsk sokkel 28 233 tonn. Dette er en markert nedgang sammenlignet med 2020 da utslippene var 34 980 tonn. 

Siden 2001 er samlede utslipp av nmVOC blitt redusert med nesten 90 prosent. En betydelig utslippsreduksjon er oppnådd som følge av investeringer i nye anlegg for fjerning og gjenvinning av oljedamp på lagerskip og skytteltankere. De siste årene har også samarbeidsprosjektet på metan og nmVOC med Miljødirektoratet bidratt til reduserte utslipp. 
 
27
HISTORISK UTVIKLING FOR SAMLET UTSLIPP AV NMVOC (TONN) OG FORDELING PÅ KILDE I 2021