6.5 Utslipp av NOx

Den viktigste kilden til utslipp av NOx på norsk sokkel er fra forbrenning av naturgass og diesel for energiproduksjon på installasjone. I tillegg er dieseldrevne motorer på flyttbare rigger en viktig kilde. De flyttbare riggene benyttes både til leteboring og produksjonsboring.  

Miljøavtalen om NOx regulerer næringsorganisasjonenes forpliktelser overfor myndighetene til å redusere sine samlete NOx-utslipp. Norge oppfylte sine NOx-forpliktelser i Gøteborgprotokollen i god tid før 2020. Innsatsen for å redusere NOx-utslipp gjennom NOx-fondet har vært avgjørende for å oppfylle denne forpliktelsen. Næringslivets NOx-fond gir støtte til virksomheter som gjennomfører tiltak for å redusere sine NOx-utslipp. Støtten fra NOx-fondet blir utbetalt når tiltaket er gjennomført og dokumentert. 

NOx-utslippene har blitt vesentlig redusert gjennom utløste tiltak fra NOx fondet. NOx-avtalen for perioden 2018 - 2025 ble godkjent av ESA i 2018, og er nå forlenget til 2027. 

I 2021 var totalt utslipp av NOx fra petroleumsvirksomheten 39 748 tonn. Dette er en nedgang fra 2020, da utslippet var 40 978 tonn. Nedgangen skyldes nedstengning av Melkøya, samt generell nedgang i forbrenning og fakling. 
Figur 28 viser utslipp av NOx fra virksomheten på norsk sokkel og fordeling på kilder i 2021.
28
HISTORISK UTVIKLING FOR SAMLET UTSLIPP AV NOx (TONN) OG FORDELING PÅ KILDE I 2021
Utslippen av NOx gikk ned i 2020, og dermed ble også det spesifikke utslippet av NOx redusert som følge av økt produksjon. I 2020 var det nær 0,18 kg/Sm3 o.e. mens den var på 0,2 kg/Sm3 o.e i 2020. 
 
29
UTSLIPP AV NOx PER LEVERT VOLUM HYDROKARBONER FOR PERIODEN 1997-2021 (KG/SM3 O.E)