7.3 Lavradioaktivt avfall

I bergartene under havbunnen finnes varierende mengder radium og andre radioaktive isotoper. Når olje og gass produseres, følger disse naturlig forekommende radioaktive stoffene med både oljen og gassen, men mest med vannet.

Slam som renses ut i separatorer som skiller olje og vann, kan på enkelte felt ha målbar radioaktivitet i varierende grad. Konsentrasjonen av disse stoffene måles ved analyser av vann og slam utført av akkrediterte laboratorier. Avfallet inndeles og deklareres i tre kategorier; uten forhøyet konsentrasjoner, radioaktivitet mellom 1-10 Bq/g og høyere enn 10 Bq/g. Begge radioaktive kategorier behandles etter regelverk fastsatt av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). Avfallet med høyest aktivitet sendes til eget deponi i Gulen.

Figur 33 viser mengder (tonn) avfall levert til endelig disponering i de to kategoriene. Avfall med aktivitet under 10 Bq/kg varierer en del på grunn av vekslende mottakskapasitet.

Totalt ble det sendt i land ca 1 600 tonn lavradioaktivt avfall i 2021, en betydelig økning fra 2020 da mengden var 280 tonn. Økningen skyldes hovedsaklig nedstengning av Oselvar-feltet, der over 1 300 tonn med stål ble sendt til land for behandling.
 
33
MENGDE AVFALL MED NATURLIG FOREKOMMENDE RADIOAKTIVT MATERIALE (TONN)