8

ORD OG FORKORTELSER

CH4 Metan

CO2 Karbondioksid

nmVOC Flyktige organiske forbindelser utenom metan 

NOx Nitrogenoksid

SOx Svoveloksid

SO2 Svoveldioksid 

o.e. Oljeekvivalenter

Sm3 Standard kubikkmeter


IOGP International Association of Oil and Gas Producers.

SSB Statistisk Sentralbyrå.

Miljødirektoratet Tidligere Klima- og forurensningsdirektoratet.

OSPAR Oslo- og Paris konvensjonen er et folkerettslig forplikten- de miljøsamarbeid om be- skyttelse av det marine miljø i det nordøstlige Atlanter- havet. 15 land med kystlinje eller med elver som renner ut i det nordøstlige Atlanter- havet er medlemmer.

PLONOR Pose Little Or No Risk to the Marine Environment er en liste fra OSPAR over kjemiske forbindelser som antas å ha liten eller ingen effekt på det marine miljøet ved utslipp.

Omregningsfaktorer 
Basert på energiinnholdet i hydrokarboner. Beregnet i henhold til definisjoner fra Oljedirektoratet (OD):

Olje 1 m3 = 1 Sm3 o.e. 

Olje 1 fat = 0.159 Sm3

Kondensat 1 tonn = 1.3 Sm3 o.e.

Gass 1 000 Sm3 = 1 Sm3 o.e. 

NGL 1 tonn = 1.9 Sm3 o.e.